Dołącz do zespołu outdoorowego!

Zapraszamy do zespołu wolontariackiego Pracowni Nauki i Przygody, która zajmuje się działaniami z pogranicza edukacji alternatywnej, nieformalnej oraz animacji-społeczno kulturalnej.

Oferta dotyczy wsparcia działań programowych w około upowszechnienia nowoczesnych metod pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, wykorzystujących przygodę jako czynnik sprzyjający rozwojowi oraz edukacji człowieka. Uczestnicy działań projektowych mają szansę poznać i wypróbowywać metody działania bazujące na głębokim kontakcie z przyrodą, nauką oraz kulturą. Podstawową formą realizacji programu są kursy/warsztaty/szkolenia praktyczne adresowane do studentów, nauczycieli, pedagogów – i wszystkich, którzy w sposób aktywny pracują z grupami dzieci, młodzieży lub dorosłych i chcą poszerzyć swoje umiejętności o zagadnienia związane z pedagogiką przygody.

Zadania

 • Wsparcie organizacji i prowadzenia warsztatów dla dorosłych
 • Wsparcie organizacji i prowadzenia warsztatów dla młodzieży
 • Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach zespołu fundacji
 • Pomoc przy organizacji konferencji „Edukacja Przygodą” >>>

Dodatkowo

 • Możliwość nieodpłatnego udziału (w tym dofinansowanie kosztów dojazdu) w międzynarodowym kursie wprowadzającym w tematykę outdoor education (termin podamy po zakończeniu pandemii)
 • Możliwość nieodpłatnego udziału w warsztatach pedagogiki przygody (termin podamy po zakończeniu pandemii ) >>>

Ile czasu?

Minimum 10 godzin miesięcznie w zróżnicowanym trybie (w tym godziny przedpołudniowe w tygodniu) + praca zdalna i projektowa.

Minimalny wiek wolontariusza

18 lat

Dodatkowe wymagania

 • osoba mieszkająca w Warszawie lub nieopodal
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy nie starszym niż 3 lata (jeśli nie masz – gotowość wzięcia udziału w kursie)
 • mile widziana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; otwartość na korzystanie z aplikacji typu kalendarz Google, Trello, praca w chmurze
 • dyspozycyjność w tygodniu w godzinach przedpołudniowych (warsztaty dla młodzieży odbywają się najczęściej w czasie zajęć szkolnych)
 • chęć brania udziału w projektach i w kilkudniowych wyjazdach międzynarodowych (dużo się dzięki nim uczymy!)

Oferujemy – świadczenia dla wolontariusza

 • możliwość zdobycia doświadczenia, wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania warsztatów i działań dla dzieci , dorosłych (kompetencje trenerskie), pozyskiwania dotacji, animacji społeczno-kulturalnej, pracy z niskimi parkami linowymi
 • możliwość zdobywania uznanych certyfikatów trenerskich (m.in. kurs trenerów outdoorowych, kurs instruktorów niskich parków linowych)
 • działalność w naszym zespole w projektach pożytku publicznego, bazujących na założeniach pedagogiki przygody
 • dofinansowanie i możliwość udziału we wszystkich warsztatach i szkoleniach Pracowni oraz poza nią (fundusz szkoleniowy)
 • przestrzeń oraz możliwości do rozwoju, w tym realizację własnych projektów ze wsparciem naszego zespołu
 • bazę wiedzy i scenariuszy niezbędnych do prowadzenia działań
 • umowę wolontariacką,  ubezpieczenie NNW i OC oraz zaświadczenie
 • możliwość udziału w projektach międzynarodowych
 • koszulkę :)
 • wyjazdy integracyjne i działania rozwojowe wewnątrz fundacji

ZGŁOŚ SIĘ!

Wolontariat z przygodą
Aktualnie poszukujemy osób dyspozycyjnych w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych.
Jeśli nie masz ukończonego kursu pierwszej pomocy - będziesz mogła/mógł je dostarczyć przed pierwszą realizacją działań w terenie.
Czy rozważyłabyś/rozważyłbyś chęć dofinansowanego udziału (w tym dofinansowanie kosztów dojazdu) w międzynarodowym kursie wprowadzającym w tematykę outdoor education (20-28.04, Gruzja) *
Czy rozważyłabyś/rozważyłbyś chęć dofinansowanego udziałuu w warsztatach pedagogiki przygody (3-5.04, Warszawa) *
RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) korzystający informuje, iż: 1. Administrator danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. a) RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pracownia Nauki i Przygody 2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - art. 13 ust. 1 lit. c) RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: • przeprowadzenia rekrutacji do programu wolontariackiego – na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; • zawarcia umowy oraz realizacji wolontariatu – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; • obowiązku prawnego Administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; • organizacji wyjazdów, warsztatów oraz wsparcia merytorycznego w ramach programu wolontariackiego; • w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód, • w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora. 3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. e) RODO Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: • pracownikom, współpracownikom, członkom, wolontariuszom i koordynatorom wolontariatu w fundacji, posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wolontariuszy w związku z wykonywaniem obowiązków, • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla fundacji (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych), • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - art. 13 ust. 1 lit. f) RODO Fundacja nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Fundacja może przekazywać dane osobowe organizacjom z którymi realizowane są wspólne projekty międzynarodowe. 5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. a) RODO Fundacja będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. 6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. b) i c) RODO Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - art. 13 ust. 2 lit. d) RODO Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Obowiązek podania danych - art. 13 ust. 2 lit. e) RODO Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji oraz realizacji wolontariatu. Niepodanie danych niezbędnych dla zawarcia i wykonania porozumienia może być przyczyną odmowy przyjęcia na wolontariat. 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - art. 13 ust. 2 lit. f) RODO Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
Sending